Fás és cserjés vegetáció kialakítása, kezelése

Élőhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban

Faragó Sándor – Mezőgazda Kiadó

5.8. Fás és cserjés vegetáció kialakítása, kezelése

A magyar határ képéhez mindig is hozzátartozott a cserjés-fás vegetáció jelenléte. Ez a habitattípus azonban jórészt áldozatul esett a táblásítási programoknak. Maradványainak megőrzése, illetve új fás és cserjés habitatok létrehozása a vadgazdának elemi érdeke és szükséglete, amit BENCZE (1979) az alábbiakban foglal össze

 • menekülési lehetőség a vad számára a mezőgazdasági munkák idején,
 • menedéket, nyugalmat jelent a vad számára a mezőgazdasági munkák zavarása elől,
 • elhelyezhetők benne a vadgazdálkodási berendezések.

Megfigyeléseik szerint a nyári hónapokban az őzállomány 40%-a, a mezeinyúl-állomány 25%-a, a fácánállomány 35%-a, a fogolyállomány 25%-a állandóan az erdősávokban vagy azok peremén tartózkodott. A téli időszakban pedig az őzállomány 95%-a, a nyúlállomány 40%-a, a fácánállomány 90%-a és a fogolyállomány 50%-a húzódott az erdősávokba és egyéb erdőfoltokba. Kimutatták, hogy a nagyüzemi mezőgazdálkodás következtében az erdősávokkal nem rendelkező vadászterületeken az őz szaporulatának 20%-a, a mezei nyúlénak 80%-a, a fácánfészkek 50%-a, a fogolyfészkeknek pedig 60%-a pusztult el. A 3.2. fejezetben, a mezei vadfajok habitathasználatának tárgyalása során hasonló jelentőségűnek találtuk a fás vegetáció szerepét, ezért nem lehet kétséges telepítésük szorgalmazása.

A csenderesek, cserjesorok kialakítása kimondottan mezei élőhely-fejlesztési feladat, s az vagy vadgazdálkodási, vagy (természet)védelmi céllal végzendő. A fás vegetáció létrehozása azonban alapvetően erdészeti feladat, igaz élőhely-fejlesztési aspektusból bizonyos mértékig befolyásolható létesítésük módja. De mit is értünk fás vegetáción? Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény azalábbi definíciókat adja meg.

Fasornak kell tekinteni a meghatározott fajú, egy sorban lévő fák összességét, ahol a fák tőtávolsága nem nagyobb a fák idős korában várható korona átmérőjének a kétszeresénél. Korábban fasornak tekintettek minden olyan fásítást, ami 14 sorból állt, de a szélső fák távolsága alapján legfeljebb 6 m széles volt.

Facsoportnak kell tekinteni a meghatározott fajú fák idős korára várható korona vetülete által legalább 60%-ban fedett, 1500 m2-nél kisebb földterületet.

Erdőterületnek kell tekinteni az erdő által elfoglalt 1500 m2-es vagy annál nagyobb földterületet, továbbá minden olyan 1500 m(0,15 ha), vagy annál nagyobb földterületet, ahol az erdő telepítését elvégezték, illetve ahol (legfeljebb 30 éves ciklusra, nem őshonos fafajokkal borított) faültetvényt hoztak létre. Az elmondottak alapján a korábban külön kategóriaként szerepelt erdőfoltot (0,150,5 ha kiterjedésű, erdő jellegű fásítást) és az erdősávokat (5 és ennél több sorból álló 730 m széles fásításokat) erdőknek kell tekinteni, amit az is indokol, hogy szemben a fasorokkal, facsoportokkal ezek üzemtervezettek és községhatáronként tag és erdőrészlet jelöléssel vannak nyilvántartva (pl. Mosonszolnok 4 A).

A fás vegetáció létrehozása során a terület kiválasztása és birtokba, majdan – 1500 m2 feletti területnagyság esetén – „erdő” művelési ágba vétele, illetve tartása mellett elsődleges feladatunk a termőhely megismerése, a termőhelyfeltárás, s annak alapján a fa- és cserjefajok megválasztása. Ezt követi a vegetációstruktúra kialakítása, amit a szintezettséggel, elegyaránnyal és ültetési hálózattal jellemezhetünk. Ezt a nagy szakértelmet kívánó munkát erdész szakemberek végzik és felügyelik, de a tervezés során, ha erre igény mutatkozik, természetesen figyelembe veszik a vadgazdálkodás érdekeit is. Éppen ezért e stádiumban kell közölni az élőhelyfejlesztéssel kapcsolatos vadgazdálkodási elképzeléseket, igényeket. A tervek jóváhagyása után történhet a kivitelezés, az erdő, erdősáv telepítése. Ha nem erdőt telepítünk, hanem fasort, facsoportot, cserjesort, csenderest, akkor nincs szükség „erdő” művelési ágba vételre, de a terület bérbe vétele vagy birtoklása a későbbi viták elkerülése miatt ajánlatos. Ez esetben nem előírás az erdőtervezési – erdősítési kiviteli terv esetén elengedhetetlen, de indokolt – procedúra, ám a telepítés szakmai megalapozottsága (termőhely-értékelés, fa- és cserjefaj-megválasztás) itt sem hanyagolható el.

5.8.1. A telepítés során alkalmazható fa- és cserjefajok

A csenderesek, fa- és cserjesorok, erdősávok létesítése, felújítása, illetve átalakítása során az apróvad igényeit kell maximálisan figyelembe vennünk, azaz a kialakítandó vegetációstruktúra elégítse ki a fészkelő-, búvó- és táplálkozóhellyel szemben támasztott igényeket. Ezeket csak úgy tudjuk megvalósítani, ha ismerjük a fa- és cserjefajok ökológiai tulajdonságait, habitusát, magasságát, fenológiai viszonyait, nem utolsó sorban szaporíthatóságát és szaporítását. Ezeket az információkat DR. BARTHA DÉNES összeállítása alapján a 32–34.táblázatok tartalmazzák. A telepítésre javasolt cserjefajok között, éppen előnyös tulajdonságaik miatt szerepelnek nem őshonos fajok is. Ezek közül jó néhány kiválóan alkalmazkodott a magyarországi körülményekhez, s az alföldi táj ma már elképzelhetetlen nélkülük. Ilyen például a keskenylevelű ezüstfa és a gyalogakác. Mindezek ellenére a mai ökológiai szemlélet azt kívánja, hogy ott, ahol lehetséges, az őshonos fajokat alkalmazzuk élőhelyfejlesztésünk során is, helyezzük őket a betelepült fajok elé. Ezzel hozzájárulhatunk a mezei élettér természetes/természetszerű biodiverzitásának visszaállításához, rekonstrukciójához.

32. táblázat – A telepíthető fa- és cserjefajok ökológiai jellemzői, méretei (BARTHA nyomán)

Faj Státusz Ökológiai jellemzők Méret
fényigény vízigény hőigény fagy-érzékenység Talajigény magasság habitus
Kémhatás kötöttség sótűrés
1. Közönséges boróka

(Juniperus communis)

ő 3 3 3 1–3 h, v, 3 4
2. Sóskaborbolya

(Berberis vulgaris)

ő 2 3 1 3 h, v 2 3
3. Közönséges mogyoró

(Corylus avellana)

ő 1 2–3 2 2–3 h, v 3 3
4. Keleti tamariska

(Tamarix tetrandra)

t 3 3 1 3 h, v s 3 3
5. Odesszai tamariska

(Tamarix ramosissima)

t 3 3 1 3 h, v s 3 3
6. Francia tamariska

(Tamarix gallica)

t 3 3 1 3 h, v s 3 3
7. Mandulafűz

(Salix triandra)

ő 3 1 2 2–3 v, a 3 3
8. Kosárkötőfűz

(Salix viminalis)

ő 3 1 2 2–3 v, a 2 3
9. Csigolyafűz

(Salix purpurea)

ő 3 1 2 3 h, v 2 3
10. Kecskefűz

(Salix caprea)

ő 2 2 3 1 h, v 3 3
11. Rekettyefűz

(Salix cinerea)

ő 3 1 3 1 v, a 2 3
12. Serevényfűz

(Salix rosmarinifolia)

ő 3 2 1 3 h 1 2
13. Vörös ribiszke

(Ribes rubrum)

ő 1 2 2 2 v 1 3
14. Arany ribiszke

(Ribes aureum)

t 2 3 1 2 h, v s 2 3
15. Egybibés galagonya

(Crataegus monogyna)

ö 2 2–3 1 1–3 h, v s 2 3
16. Cseregalagonya

(Crataegus laevigata)

ö 2 2 2 1–2 v 2 3
17. Hamvas szeder

(Rubus caesius)

ö 1 1 2 2 h, v, a 2 3
18. Gyepűrózsa

(Rosa canina)

ö 3 3 1 2 v 2 3
19. Kökény

(Prunus spinosa)

ö 2 3 1 2–3 h, v s 2 3
20. Csepleszmeggy

(Cerasus fruticosa)

ö 2 3 1 3 v 1 2
21. Kései meggy

(Padus serotina)

n 2 2 2 2 h, v 3 3
22. Pukkanó dudafürt

(Colutea arborescens)

ö 2 3 1 3 v 2 3
23. Borsófa

(Caragana arborescens)

t 3 3 1 3 v 3 3
24. Gyalogakác

(Amorpha fruticosa)

n 2 2–3 1 2 h, v s 2 2
25. Alásfa

(Ptelea trifoliata)

n 2 2 2 2 h 3 3
26. Tatár juhar

(Acer tataricum)

ö 2 2 2 2 v s 3 3
27. Vörösgyűrű som (Cornus sanguinea) ö 1 1 2 2 v 2 2
28. Csíkos kecskerágó

(Euonymus europaeus)

ö 2 2 2 2 v 2 3
29. Bibircses kecskerágó

(Euonymus verrucosus)

ö 2 3 1 3 v 1 3
30. Varjútövis-benge

(Rhamnus cathartica)

ö 1 2 2 2–3 h, v 2 3
31. Kutyabenge

(Frangula alnus)

ö 1 1 2 1 v, a 2 3
32. Keskenylevelű ezüstfa

(Elaeagnus angustifolia)

t 3 3 1 2–3 h, v s 3 3
33. Közönséges fagyal

(Ligustrum vulgare)

ö 2 2–3 1 2–3 v 1 2
34. Fekete odza

(Sambucus nigra)

ö 2 2 2 + 2 h, v 3 3
35. Ostorménbangita

(Viburnum lantana)

ö 2 3 1 3 h, v 2 3
36. Kányabangita

(Viburnum opulus)

ö 1 1 2 1–2 v, a 2 3
37. Ördögcérna

(Lycium alimifolium)

n 3 2–3 1 2–3 h, v s 2 3

 

33. táblázat – A telepíthető fa- és cserjefajok fenológiai viszonyai, szaporodásmódja, szaporíthatósága (BARTHA nyomán)

Faj Fenológia Szaporodás Szaporíthatóság Megjegyzés
virágzás magérés maghullás generatív vegetatív
1. Közönséges boróka

(Juniperus communis)

IV–V. IX–X.* II. 2 1 m (r) 2. évben
2. Sóskaborbolya

(Berberis vulgaris)

V–VI. VIII–IX. XII. 2 2 m (r)
3. Közönséges mogyoró

(Corylus avellana)

II–III. IX. XI. 2 2 m (r)
4. Keleti tamariska

(Tamarix tetrandra)

V. VII–VIII. VIII–IX. 1 2 d
5. Odesszai tamariska

(Tamarix ramosissima)

VII–VIII. X. XI. 1 2 d
6. Francia tamariska

(Tamarix gallica)

VII–VIII. X. XI. 1 2 d
7. Mandulafűz

(Salix triandra)

IV–VIII. V–VIII. V–VIII. 2 2 d
8. Kosárkötőfűz

(Salix viminalis)

III–IV. V. V. 2 2 d
9. Csigolyafűz

(Salix purpurea)

III–IV. V. V. 2 2 d
10. Kecskefűz

(Salix caprea)

III–IV. V. V. 2 2 d
11. Rekettyefűz

(Salix cinerea)

III–IV. V. V. 2 2 d
12. Serevényfűz

(Salix rosmarinifolia)

IV. VI. VI. 2 3 d, gy
13. Vörös ribiszke

(Ribes rubrum)

IV–V. VI. VII. 2 2 m (r), d
14. Arany ribiszke

(Ribes aureum)

V. VI. VII. 1 2 m (r), d
15. Egybibés galagonya

(Crataegus monogyna)

V–VI. IX–X. XII. 2 2 m (r)
16. Cseregalagonya

(Crataegus laevigata)

V–VI. IX–X. XII. 2 2 m (r)
17. Hamvas szeder

(Rubus caesius)

V–VII. VII–IX. VIII–X. 2 3 d, gy
18. Gyepűrózsa

(Rosa canina)

V–VI. IX–X. XII. 2 2 m (r)
19. Kökény

(Prunus spinosa)

III–IV. X. XII. 2 2 m
20. Csepleszmeggy

(Cerasus fruticosa)

V. VII. IX. 2 3 m, gy
21. Kései meggy

(Padus serotina)

V–VI. VIII. IX–X. 2 2 m lehetőleg mellőzendő faj
22. Pukkanó dudafürt

(Colutea arborescens)

V–VI. VIII–IX. VIII–IX. 2 2 m szkarifikálandó a mag
23. Borsófa

(Caragana arborescens)

V–VI. VII. VII. 1 2 m szkarifikálandó a mag
24. Gyalogakác

(Amorpha fruticosa)

VI–VII. VIII–X. XII. 2 3 m, d, gy lehetőleg mellőzendő faj
25. Alásfa

(Ptelea trifoliata)

V–VI. VIII–IX. X. 2 3 m, gy lehetőleg mellőzendő faj
26. Tatár juhar

(Acer tataricum)

V. VIII. X. 2 2 m (r)
27. Vörösgyűrű som

(Cornus sanguinea)

V–VI. IX–X. XI. 2 3 m, gy
28. Csíkos kecskerágó

(Euonymus europaeus)

V–VI. IX–X. IX–X. 2 2 m (r) átfekszik a mag
29. Bibircses kecskerágó

(Euonymus verrucosus)

V–VI. IX–X. IX–X. 2 2 m átfekszik a mag
30. Varjútövis-benge

(Rhamnus cathartica)

V. IX. XI. 2 2 m
31. Kutyabenge

(Frangula alnus)

V–VIII. VI–X. XII. 2 2 m
32. Keskenylevelű ezüstfa

(Elaeagnus angustifolia)

V–VI. X–XI. XII. 1 2 m (r), d
33. Közönséges fagyal

(Ligustrum vulgare)

V–VI. X. XII. 2 3 m, d, gy
34. Fekete odza

(Sambucus nigra)

V–VII. VIII–IX. IX–X. 2 2 m (r), d
35. Ostorménbangita

(Viburnum lantana)

V–VI. VIII–IX. XI. 2 3 m, gy
36. Kányabangita

(Viburnum opulus)

V–VI. IX. III. 2 2 m (r)
37. Ördögcérna

(Lycium alimifolium)

VI–VIII. VII–IX. VIII–X. 2 3 m, d, gy

 

34. táblázat – A fa- és cserjefajok telepíthetősége különböző termőhelyeken (BARTHA nyomán)

Faj Homok Lösz Szik Ártér Láp, mocsár
savanyú meszes szoloncsák szolonyec laza kötött laza kötött
sz ü n sz ü n sz ü sz ü n sz ü n ü n ü n ü n ü n
1. Közönséges boróka

(Juniperus communis)

+ + +
2. Sóskaborbolya

(Berberis vulgaris)

+ +
3. Közönséges mogyoró

(Corylus avellana)

+ + +
4. Keleti tamariska

(Tamarix tetrandra)

+ + + +
5. Odesszai tamariska

(Tamarix ramosissima)

+ + + +
6. Francia tamariska

(Tamarix gallica)

+ + + +
7. Mandulafűz

(Salix triandra)

+ +
8. Kosárkötőfűz

(Salix viminalis)

+ +
9. Csigolyafűz

(Salix purpurea)

+ +
10. Kecskefűz

(Salix caprea)

+ + + +
11. Rekettyefűz

(Salix cinerea)

+ + + +
12. Serevényfűz

(Salix rosmarinifolia)

+
13. Vörös ribiszke

(Ribes rubrum)

14. Arany ribiszke

(Ribes aureum)

+ + + + + +
15. Egybibés galagonya

(Crataegus monogyna)

+ + + + + + + +
16. Cseregalagonya

(Crataegus laevigata)

+ + +
17. Hamvas szeder

(Rubus caesius)

+ + + + + +
18. Gyepűrózsa

(Rosa canina)

+ + +
19. Kökény

(Prunus spinosa)

+ + + + +
20. Csepleszmeggy

(Cerasus fruticosa)

+ +
21. Kései meggy

(Padus serotina)

+ + +
22. Pukkanó dudafürt

(Colutea arborescens)

+
23. Borsófa

(Caragana arborescens)

+
24. Gyalogakác

(Amorpha fruticosa)

+ + + + + + + + + + + +
25. Alásfa

(Ptelea trifoliata)

+ +
26. Tatár juhar

(Acer tataricum)

+ + +
27. Vörösgyűrű som (Cornus sanguinea) + + + + +
28. Csíkos kecskerágó

(Euonymus europaeus)

+ + + + +
29. Bibircses kecskerágó

(Euonymus verrucosus)

+ +
30. Varjútövis-benge

(Rhamnus cathartica)

+ + + + +
31. Kutyabenge

(Frangula alnus)

+ + + + +
32. Keskenylevelű ezüstfa

(Elaeagnus angustifolia)

+ + + + + + +
33. Közönséges fagyal

(Ligustrum vulgare)

+ + + +
34. Fekete odza

(Sambucus nigra)

+ + +
35. Ostorménbangita

(Viburnum lantana)

+ +
36. Kányabangita

(Viburnum opulus)

+ + + + +
37. Ördögcérna

(Lycium alimifolium)

+ + + + + + + + +


A fa- és cserjefaj megválasztáshoz további irányelvek a következők (GÁL ÉS KÁLDY, 1977):

 • alkalmasak maximális védőhatást jelentő sávszerkezet kialakítására,
 • az adott termőhelyen gyorsan növekednek és jól fejlődnek,
 • társulásképesek,
 • ellenállnak a betegségeknek, bírják a kezdeti gyomkonkurenciát,
 • kevésbé vegyszerérzékenyek,
 • jó a fa- és gyümölcstermésük,
 • jó mézelők.

Apróvad-gazdálkodásunk szempontjából a lombkoronaszint fajösszetételének nincs meghatározó jelentősége, annál inkább struktúrájának. A fontosabb sávszerkezeteket a 61.ábra mutatja (SZMALJKO után GÁL ÉS KÁLDY, 1977). Az alkalmazható fafajok csak ilyen értelemben érdekesek számunka. Az ajánlott és előnyben részesítendő fafajok az alábbiak:

Kocsányos tölgy Quercus robur

Cser Quercus cerris

Akác Robinia pseudo-acacia

Magas kőris Fraxinus excelsior

Amerikai kőris Fraxinus pennsylvanica

Korai juhar Acer platanoides

Hegyi juhar Acer pseudoplatanus

Kislevelű hárs Tilia cordata

Nemes nyárak Populus x euramericana

Mezei szil Ulmus minor

Érdeslevelű szil Ulmus procera

Szürke nyár Populus x canescens

Vadkörte Pyrus pyraster

Vadalma Malus sylvestris

Erdeifenyő Pinus sylvestris

Extrém termőhelyekre: Lepényfa Gleditsia triacanthos

Pusztaszil Ulmus pumila cv.Puszta

A telepítés szempontjából igen fontos a fafajok széltűrése, szélállósága:

 • szélálló fajok: nyárak, kocsányos tölgy, kislevelű hárs, mezei szil, akác,
 • közepesen szélállók: magyar kőris, korai juhar, nagylevelű hárs,
 • fiziológiailag szélérzékeny fajok: nyír, erdeifenyő, rezgő nyár.

61. ábra – Fontosabb erdősávszerkezetek és keresztmetszetek (SZMALJKO nyomán GÁL ÉS KÁLDY, 1977) I. Zárt, II. Hézagos, III. Nyitott. a) derékszögű négyszög alakú, b) egyenlőszárú háromszög alakú, c) hullámos (a magasabb fák a sáv szélén vannak), d) egyenlőtlen szárú háromszög alakú (a magasabb fák a szélvédett oldalon vannak)

kepek/61.abra.png

5.8.2. A telepítés módja, a kívánatos szerkezet

E fejezetben természetesen nem technológiákról beszélünk, az erdészeti szakmai kérdés. Itt inkább a vadgazdálkodás számára is alkalmas szerkezetek kialakításáról célszerű beszélni.

A mezei élőhelyek fejlesztésének egyik legegyszerűbb módja az út menti cserjesorok, fasorok kímélete. Ezeknek jelentős részét felszámolták akkor, amikor a nagy munkaszélességű gépeknek széles utakat kellett kialakítani. Kisebb forgalmú helyeken megmaradtak ezek a főként kökényből, galagonyából, gyepűrózsából álló sorok, amelyek amellett, hogy kiváló hófogók, védik az úton télen közlekedőket, kiváló fészkelő- és téli búvóhelyet is nyújtanak a szárnyasvadnak. Az ilyen cserjesoroknak újbóli telepítése – esetleg egy-egyfával történő elegyítése – számottevő élőhelyjavulással járna.

A nyugat-európai tájhoz mind a mai napig hozzátartoznak azok a sövények (hedgerow, Hecke), amelyek a mezőkön az egyes táblákat elválasztják egymástól. Ezek a gazda kezelésétől függően néhány métertől 20 méterig (tehát a mi fogalmaink szerint erdősáv szélességig) terjedhetnek. Bizonyos helyeken Magyarországon is fel lehetne újítani telepítésüket, illetőleg segíteni spontán létrejöttüket. Különösen azokon a helyeken lenne előnyös alkalmazásuk, ahol erdősávok valamilyen okból (tájképi, villamos távvezeték alatt, lineár-öntözők területén) nem telepíthetők, ugyanakkor a tagolásra szükség van.

A sövények mellett kialakíthatunk ún. fás védősűrűket. Ezek méretei a lehetőségekhez igazodva különbözők lehetnek. SZEDERJEI ÉS STUDINKA (1962) három lehetséges méretnagyságot ajánl:

 • 100 × 20 méter (szerencsésebb a 15 m, mert az még nem erdő),
 • 50 × 15 méter,
 • 20 × 10 méter.

Az optimális szerkezetű védősűrűben – s az erdősávokat is hasonló módon célszerű megtervezni – három koronaszintet kell kialakítani. Közülük középen legyenek a legmagasabb fák, melyek télen a felső védelmet adják. Egyedül itt tanácsos az erdeifenyő alkalmazása. Védelmi szempontokat figyelembe véve tág hálózatban kell tartani a fenyőket, így érhetjük el, hogy hosszú oldalágaik legyenek, s az alsó ágak ne száradjanak el, ne tisztuljanak fel. A fenyőtű egy idő után vastagon fedi a talajt, mely jó szigetelő, a korona pedig, mint egy sátor, felfogja a havat, így a vad telelése biztonságosabb lesz. Célszerű etetőket is felállítani az ilyen védett helyeken. A ritkán álló fenyők közti füves tisztásokon szívesen fészkel a szárnyasvad. A terület méretétől függően 2–4 sorban ültethetjük a fenyőt. Melléjük alacsonyabb, lassabban növő, vagy később telepített lombfák kerüljenek. A tervezés stádiumában gondolni kell arra, hogy a lombos fajok gyorsabban nőnek, mint a fenyők, de nem engedhető meg, hogya fenyők fölé nőjenek, átvéve a felső koronaszint szerepét. A lombfajok közül azok a legelőnyösebbek, melyeknek dús lombozata, bőséges termése (gyümölcs és mag) van. Mindig célszerű elegyíteni a lombos fajokat. A lomblevelű fákat olyan távolságra ültessük egymástól, hogy közöttük ugyancsak füves, napsütötte kis tisztások alakuljanak ki. A harmadik szint a fák alá telepített cserjék szintje, mely a védősűrű széléig tenyészhet. A lombfák mellé – tehát belülre – kerüljenek az örökzöld cserjék (főként boróka), a védősűrű szélére pedig a tüskés/tövises bokrok (galagonya, kökény, gyepűrózsa). A két cserjesor közé ültethetjük a húsos termésű cserjéket (fagyal, bodza). A cserjesorokra is érvényes, hogy közöttük tisztások kialakítása célszerű (62. ábra).

62. ábra – Állandó védősűrű optimális felépítése

kepek/62.abra.png

Az erdészeti gyakorlatban az erdősávokat az alábbi 3 főcsoportba szokás osztani (GÁL ÉS KÁLDY, 1977). Mivel e típusokkal találkozunk mezei élőhelyeinken, érdemes áttekinteni ezeket.

 • Zárt (tömör) sáv. Az erdősáv lombos állapotban a talajszinttől egészen a felső koronaszintig zárt. Az erdősávban hézagok, nyílások nincsenek, vagy ezek maximálisan a felület 10%-át jelentik. Az áttörtségi tényező 0,35-nél kisebb. (E tényezőn az erdősáv mögötti védett oldalon és a nyílt területen mért szélsebesség hányadosát értjük).
 • Hézagos (áttört) sáv. Az erdősávban levő hézagok, nyílások a felület 10–30%-át képviselik, az áttörtségi tényező 0,35–0,70.
 • Nyitott (széláteresztő) erdősáv. A nyílások, hézagok aránya 30%-nál magasabb, az áttörtségi tényező 0,70-nál nagyobb. Abban az esetben, ha az erdősáv alul nyitott, a szélcsatornahatás miatt a levegő felgyorsulva 1 feletti áttörtségi tényezőt is kialakíthat. Ez természetesen nem kívánatos. Az erdősávok szélessége szerint alábbi csoportokat különítünk el
 • keskeny sáv: 6–11 m széles, 3–7 soros,
 • közepes szélességű sáv: 12–20 m széles, 8–13 soros,
 • széles sáv: 21–30 m széles, 14–20 soros.

A 30 m-nél szélesebb erdősávok már az ún. véderdők csoportjába tartoznak.

Apróvad-gazdálkodási szempontból a hézagos (áttört) keskeny vagy közepes szélességű erdősávok tekinthetők optimálisnak. A széles sávok már bizonyos erdőszerű struktúrával bírnak, így azok az őznek, fácánnak, ragadozómadaraknak alkalmasabbak, még a nyúl is felkeresi, de a fogoly csak a téli, lombtalan állapotba húzódik be szegélyükbe.

 • Itt kell megemlékeznünk két olyan fás növényzettel jellemezhető habitattípusról, amelyet mezei élettérben találhatunk, s melynek kiterjedése olyan, hogy az apróvad számára is elfogadható, sőt a tapasztalatok szerint általuk preferált is. Ezek a habitattípusok a fonófűztelepek,
 • rövid vágásfordulójú nemesnyár-ültetvények.

Fonófűztelepek. Fonófűzeknek mondjuk az egy vagy többéves bokorfűzről származó vesszőt, amely fonóipari készítmények előállítására alkalmas. Kosárfonás céljára hazánkban kizárólag az amerikai fűzet (Salix × americana) telepítik. A füzek tápanyagban gazdag, megfelelő nedvességű talajon tenyésznek. A gyakorlat kosárfonófűztelepek létrehozása során 70 cm-es sortávolsággal és 15–20 cm-es tőtávolsággal dolgozik. A telepeket 10–15 (–20) évig tartják fenn, ami azt jelenti, hogy tartósan kedvező élőhelyek jönnek létre telepítésük következtében (TOMPA ÉS BRÜNDL, 1964). Az így kialakuló növényzetstruktúra kiváló a fácán és a mezei nyúl számára. Mivel a vesszővágás ideje novembertől február végéig, azaz lombhullástól rügyfakadásig bármikor lehetséges, az extenzíven kezelt fűztelepek szinte egész évben védelmet és megfelelő mennyiségű táplálékot adnak az apróvadnak. A vadgazdálkodó is élhet a fűztelepítés lehetőségével, hiszen élőhelyfejlesztés előnyei mellett, a terület kezelésével és a fűzvessző értékesítésével árbevételhez is juthat.

Tőlünk északra és nyugatra a füzeket rövid vágásfordulójú ültetvényekként is kezelik. E habitatok kiváló búvóhelyek a fácán számára, főként a levágást követő első vagy második évben. Az ültetvények szegélye pedig – mivel a fácán fészkeléskor kötődik a fás területek pereméhez – alkalmas fészkelőhelyet kínál e faj számára. Egy angliai vizsgálatban (SAGE, 1994) 345 méterenként találtak egy-egy fácánterritóriumot a rövid vágásfordulójú fűztelepek és a mezőgazdasági területek határán.

Rövid vágásfordulójú nemesnyár-ültetvények. A dendromassza bioenergetikai célú hasznosítására fejlesztették ki a rövid vágásfordulójú ültetvényeket külföldön és vezették be hazánkban. Termőhelyi viszonyaink alapján, Magyarországon elsősorban a nemesnyárklónokból létrehozott ültetvényeknek van jövőjük, s e fajták produkciójáról vannak tapasztalatok (SZENDRŐDI, 1993). Az ültetvényeket hazai viszonyaink között 4 éves rotációval érdemes kezelni, ezután már az öngyérülés jelei mutatkoznak. A telepítés előtt célszerűen (ha szükséges vegyszeres úton) gyommentessé teszik a területet, s az így előkészített talajba 1,5 méteres sortávolság és 0,5 méteres tőtávolság mellett kerül a szaporítóanyag. Ez a sortávolság lehetővé teszi, hogy az első évben kistraktorral 3 alkalommal mechanikai gyomirtást végezzenek. A sorok kézi kapálása is szükséges egy alkalommal. A második évtőt a fejlődő hajtások nem teszik már lehetővé a gépi munkát, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 2., 3., és 4. évben a habitat mindennemű zavarástól mentes, tehát kiváló búvó-, tartózkodási- és táplálkozóhely a fácán és az őz (olykor a nyúl) számára. Hangsúlyozni kell a technológia tartós vegyszermentességét. Az apríték formájában történő véghasználat november és január között esedékes. Fenti hálózat és átlagos adottságok mellett a rotáció végén hektáronként 120 tonna, szárazanyagra vonatkoztatott dendromassza nyerhető. A faanyag energiaértéke magas, kiválóan alkalmas bio-fabrikett előállítására. A környezetkímélő technológia, a termesztés során előállítható magas fűtőértékű fabrikett és a jó vadtartóértékű habitat egyaránt a rövid vágásfordulójú ültetvénynek, mint alternatív földhasználati módnak az elterjesztését kívánja. Nem zárható ki, hogy fácános vadgazdaságok élőhelyfejlesztési, egyúttal pénzügyi megfontolásokból a jövőben kialakítsanak rövid vágásfordulójú ültetvényeket. A megvalósítása a jövőben történhet mezőgazdasági termelésből kivonandó, tartós set-aside területek felhasználásával is.

5.8.3. A fás vegetáció jelenlétének egyéb előnyei

Az apróvad-gazdálkodás szempontjából kétségtelenül fennálló pozitív hatásai mellett rendszerint más okból végeznek erdősáv-telepítéseket. E telepítések előnyeit már csak azért is érdemes megismernie a vadgazdának, hogy érvekkel győzhesse meg a mezőgazdálkodót a telepítés célszerűségéről. Az erdősávok hatásai ugyanakkor kihatnak a vadállomány állapotára is. A mezővédő erdősávok legfontosabb hatásai a következők (GÁL ÉS KÁLDY, 1977):

 • csökkentik a szél erejét,
 • csökkentik (20–30% mértékig) az elpárolgást, megőrzik a talajnedvességet a szélvédett oldalon,
 • növelik a levegő relatív légnedvességét, fokozzák a harmatképződést,
  • hőmérséklet-kiegyenlítő hatásuk van,
  • hővisszatartó hatásuk van,
  • 5–30 (átlagosan 10)%-os termésnövekedést eredményeznek,
  • faanyagot és erdei melléktermékeket (gyümölcs, méz) szolgáltatnak,
  • környezetvédelmi hatást (zaj-, és levegőtisztaság védelem) fejtenek ki,
  • a biológiai védelmet segítik környezetükben.

Az erdősávoknak a mikroklímára és a mezőgazdasági terméseredményekre gyakorolt pozitív hatását a 63. ábra mutatja (WILDERMUTH nyomán BIBER, 1988).

63. ábra – Az erdősávoknak a mikroklímára és a mezőgazdasági terméseredményekre gyakorolt hatása (WILDERMUTH nyomán BIBER, 1988)

kepek/63.abra.png

Vajon milyen egyéb, biológiai – ma már egyre inkább értékelt – hatása lehet a fás vegetációnak a mezőgazdasági táblák tengerében? Még a viszonylag keskeny, 15-25 m-es erdősávokban is olyan madár- és emlősközösségek alakulnak ki, amelyek az adott területen soha nem jöttek volna létre, hiszen olyan fajok települhetnek be, melyek kimondottan erdőhöz kötöttek. Ezt a sajátos közösséget, amely a habitat ökoton jellegéből is fakad, egyaránt jellemzi az erdei és mezei fajok jelenléte, illetőleg találkozása. A LAJTA-Project területén lévő erdősávok vizsgálata azt mutatta, hogy stabil madárközösségek jöttek itt létre. Az erdősávok struktúrájának javításával, s a cserjeszint megfelelő kezelésével olyan komplex habitatszerkezet alakult ki, amely a fajszám, a fészkelő állománysűrűség és a diverzitás növekedését eredményezte (JÁNOSKA, 1993, 1995) (64. ábra).

64. ábra – Néhány madárfaj denzitásának változása a LAJTA-Project erdősávjaiban, 1989–1994 (JÁNOSKA, 1995)

kepek/64.abra.png

A madárközösségeken kívül az erdősávok a kisemlősközösségek fenntartásában is fontos szerephez jutnak (KÖLŰS, 1969), ugyanakkor megjelennek a táplálékláncban rájuk épülő kisragadozók és ragadozó madarak. A LAJTA-Projectben végzett csapdázások eredményei azt mutatták, hogy a kisemlősök zöme már erdei faj (68%) [sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis), közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus), erdei pocok (Clethrionomys glareolus)], sa közösségnek csak 32%-a igazi mezei faj [mezei pocok (Microtus arvalis), mezei cickány (Crocidura leucodon), törpe egér (Micromys minutus)] (65. ábra, NÉMETH, 1995).

65. ábra – Kisemlősközösség fajmegoszlása (n = 800) a LAJTA-Projectben (NÉMETH, 1995)

kepek/65.abra.png

Éppen a ragadozók megtelepedése az a kérdés, amely bizonyos értelemben korlátja a fás vegetációval történő élőhelyfejlesztésnek. A jobb sövény-, illetve erdősávkínálat magasabb szárnyasvad sűrűséget eredményez, a fészekaljak számára kedvezőbb fedezéket nyújt, de mindezen előnyöket a ragadozók is kihasználják. A róka, a nyest és a menyét a növényzetet céltudatosan ellenőrizheti. Jól alátámasztja ezt az a vizsgálat (POTTS, 1980), melynek során a költési eredménynek a fészeksűrűségtől való függését viszonyították a km2-enként növényhosszúsággal (km) kifejezett élőhely minőségéhez. A 66. ábrán jól látszik, hogy csak ragadozógyérítés esetén áll fenn pozitív viszony a sövényhosszal (alsó görbe): növekvő sövényhossz/km2 értéknél csökken a költési eredménynek a sűrűségtől való függése. Minél magasabb a fajlagos sövényhossz, annál magasabb a költési eredmény, nagyobb számú megkezdett fészkelés esetén is. Ezáltal az eredményes fészkek összes száma is magasabb. Érvényes mindez a 8 km/km2 sövénysűrűség értékig, ezen felül már nem várható további emelkedés. Más a helyzet azon a területen, ahol nincs ragadozógyérítés (felső görbe). A költési eredménynek a sűrűségtől függése már kezdettől fogva magasabb. Bár fokozódó sövénykínálat mellett 4 km/km2sövényhosszig csökken, ezt követően azonban ismét nő a sűrűségfüggőség. A növényzet magasabb denzitáskínálata ebben az esetben csökkenő relatív költési eredményhez vezet úgy, hogy még magas tavaszi költőállomány mellett is csak kevés nyárvégi fogollyal lehet számolni.

66. ábra – A relatív költség eredmény függése a fészeksűrűségtől a sövényhosszhoz viszonyítva (Potts, 1980)

kepek/66.abra.png

5.8.4. Apróvadas vadászerdő kialakítása

E fogalmon tulajdonképpen fácános vadászerdőt kell értenünk, hiszen egyetlen apróvadunk a fácán, amelyik a klasszikus vadászati fogalmak szerint erdőhöz kötött és vadászata is erdei vadászat. Az apróvadas vadászerdő kialakítására, fenntartására vonatkozó ismereteket KŐHALMY (1995) alapján mutatjuk be.

A helymegválasztás természetesen sok problémával járhat a tulajdonviszonyokból fakadó ellentétek, a különböző gazdasági érdekek ütközése és egyéb okok miatt. A jó apróvadas vadászerdő a gazdálkodás minden feltételét megteremti a fácánok utónevelésétől a hasznosításig, a levadászásig. Ha a területen azonos az erdő- és vadgazda, a kezelő ki tudja alakítani az optimális vadászerdőt és annak fácánállományát. Az erre irányuló komplex feladat magában foglalja:

 • az erdőt alkotó faállományok különleges szerkezetének kialakítását és folyamatos kezelését, erdőművelési eljárásokkal való fenntartását,
 • az utónevelést, a vad megtartását és a levadászást szolgáló (a terület mintegy 10–15%-án folyó) vadföldgazdálkodást,
 • a dúvad (predátor) gyérítését,
 • az állat-egészségügyi kívánalmak kidolgozását és betartását,
 • a levadászás, a vadásztatás tervezését és szervezését.

A helymegválasztás. Rendszerint a tulajdonviszonyok által már meghatározott a vadászerdő kiterjedése, mégis kívánalom, hogy lehetőleg ne legyen kisebb 200–300 hektárnál. Ekkora erdőtömbök igen sok helyen kialakultak mezei környezetben is. Figyelembe kell vennünk, hogy a fácán hajlamos az elvándorlásra. Ha közvetlenül az erdőnek kiszemelt területrész mellett valamiféle „vonalas” élőhely, található (nádas csatornapart, erdősávrendszer), amelynek kedvező környezeti viszonyai vonzóak a fácán számára, akkor ott nagyarányú elvándorlásra számíthatunk. Ezt a hatást már az utónevelés idején is számításba kell vennünk. Különösen érzékeny méreteket ölthet az elvándorlás akkor, amikor a leendő vadászerdőnk eltartóképessége/megtartóképessége kicsinek bizonyul a madarainknak. Ha a környező terület más vadgazdálkodóhoz tartozik, vagy annak határa közel van az erdőhöz, akkor nem szabad itt vadászerdőt létesíteni, mert a kibocsátott madarak nagy része a szomszédban hasznosul.

A talaj- és hidrológiai viszonyok, az éghajlati tényezők fontosak a helymegválasztásnál. A túlságosan kötött, agyagos és köves talajokat nem szereti a fácán, de az sem jó, ha a költési időszakban még túlságosan hideg az adott habitatok mikro- vagy mezoklímája. A terület nyirkos, nedves volta az állategészségügyi paramétereket is meghatározza, amennyiben az egyik leglényegesebb és tömeges tartásnál leggyakoribb parazitózis, a légcsőférgesség (szingamózis) biztosan fellép azokon a helyeken, ahol a Syngamus trachea fonálféreg köztigazdái (földigiliszta, csiga) nagyobb mennyiségben vannak jelen. Az természetesen előny, ha természetes vize van a kiszemelt területnek, hiszen a vízparti növényzetnek – diverz ízeltlábú táplálékforrás kínálata révén – nagy azeltartóképessége.

A domborzati viszonyok. Igen kevés példát ismerünk arra vonatkozóan, hogy dombvidéki részeken jó fácánost sikerült kialakítani, az ilyen irányú próbálkozások előbb vagy utóbb kudarcba fulladtak. Éppen emiatt ragaszkodni kell a sík terephez.

A különleges rendeltetésű fácános vadászerdőben az elsődleges cél a vadgazdálkodás. Az ott folyó erdő- és vadgazdálkodási munkák is ezt szolgálják, a takarás, az egyenletes diszperzió és bőséges táplálékforrás-készletek fenntartásával, továbbá a vadászat igényeinek kielégítésével.

A vadászerdő egy mesterséges ökoszisztéma, annak létrehozásában és alakításában az embernek meghatározó szerepe van. Az erdőrészletek kialakítása, a térbeli rend és rendszer megteremtése az első fontosabb tervezési feladat, amit a vadföldek és az utónevelő helyek elhelyezése, a vadászhatóság optimális méretkívánalmai, a társas vadászatok szakszerű szervezhetősége és a főtechnika adottságai egyaránt motiválnak. Az erdőtestet a nyiladékrendszer tagolja (67. ábra). A nyiladékoknak alapvetően fontos szerepe van a vadászerdőben. A nyiladékoknak több funkciójuk van, a közlekedést és a vadföldgazdálkodás célját szolgálják, nem is beszélve a vadászerdő tulajdonképpeni vázszerkezetét jelentő lőnyiladékokról (68. és 69. ábra). Vadászatszervezési kívánalom, hogy egy-egy fácánhajtás lehetőleg ne tartson 1/2–3/4 óránál tovább. Ha ennek eleget akarunk tenni, akkor a hajtások hosszának nem szabad meghaladnia a 400–500 métert. A hajtás szélessége, tehát a lővonal hossza optimálisan ugyancsak ekkora, hiszen ez esetben 10–12 vadász tud egymástól jó összelövést biztosító távolságra, 40–50 méterre elhelyezkedni a lőállásokon. A 70.ábrán látható erdőtest – ugyan kissé a vázlat kedvéért egyszerűsítve – a valóságban is létezik és egy jó fácános erdő, kiterjedése mintegy 500 hektár. Az elmúlt években 2000–5000 fácánt nevelt itt a vadgazda minden szezonban, igen jó visszahasznosítási eredménnyel. Ha a kibocsátott mennyiség nem haladta meg a 3000 darabot, akkor a folyamatos vonallal körülhatárolt utónevelő helyet használták, ha annál többet helyezett ki, abban az esetben pedig kizárólag a szaggatott vonallal jelölt másik kettőt.

67Nyiladék és lőnyiladék keresztmetszeti vázlata

68. ábra – Nyiladék telepítési vázlata

kepek/68.abra.png

69. ábra – Lőnyiladék telepítési vázlata

kepek/69.abra.png

70. ábra – Fácános vadászerdő vázlatos térképe a hajtásirányokkal (KŐHALMY, 1995)

kepek/70.abra.png

Az utónevelő-, azaz a kibocsátóhely megválasztása mindenfajta fácánnevelési módszer sarkalatos kérdése, egyben utolsó fázisának helyszíne. A fácános vadászerdőben abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az igényeknek megfelelően a magunk által kialakított környezetbe engedjük ki madarainkat. Ezeket a kívánalmakat az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 • az utónevelő/kibocsátó helyeket kerítéssel kell körülvenni,
 • a bekerített terület célszerű nagysága az egyébként optimális 2000–3000 db csibére számolva mintegy 1 hektár, több fácán esetén ennek megfelelően több hasonló egység kialakítása szükséges,
 • az erdőtömbön belül úgy kell megválasztani a kibocsátóhelyek helyzetét, hogycélszerű etetéssel a fácánok az erdő lehetőleg minél nagyobb területére „szétteríthetők” legyenek, ami egyenletessé teszi fácánsűrűséget,

  a hajtások úgy legyenek szervezhetők és térbelileg tervezhetők, hogy a madarak „hazafelé” repülését ki lehessen használni,

 • a kibocsátóhelyet fele-fele részben bokros-fás vegetáció és mezőgazdasági kultúra borítsa (71. ábra),
 • a kibocsátó/utónevelő hely berendezéseinek tervezésénél 300–400 fácánra számítható 1-1 fedett etető és legalább ezek közvetlen környezetében biztosítani kell megfelelő számú itatót, továbbá homokfürdőzésre, napozásra, szárítkozásra alkalmas tisztás felületet. Az itatók száma az alkalmazott típus (űrtartalom) függvénye (72. ábra).

71. ábra – Kibocsátóhely kialakításának vázlata

kepek/71.abra.png

72. ábra – Kibocsátóhely keresztmetszeti vázlata

kepek/72.abra.png

Ha az erdőben elhelyezkedő vadföldeken célszerű kultúrnövényeket választunk, akkor azok

 • védelmet, búvóhelyet jelentsenek még a vegetációs időszakon túl is a fácánoknak az időjárási viszontagságaival és a szárnyas ragadozókkal szemben,
 • rovarviláguk gazdag állati fehérje tápláléka a fácánnak és az állatközösség más, rovarfogyasztó tagjainak;
 • zöld növényzetét vagy annak termését a fácán szívesen fogyasztja, jól megválasztott növényfajok mellett akár teljes időszakon át,
 • elősegítik a fácán erdőtesten belüli egyenletes elhelyezkedését, diszperzióját.

A fácános vadászerdő vadföldszükségletét általában fedezik a kibocsátóhelyen, a nyiladékokon és a vonalas létesítmények (út, csatorna) vagy terepalakulatok mentén kialakított vadföld táblák, illetve sávok. Ha mégsem, akkor a még hiányzó vadföldeket úgy kell elhelyezni, hogy a kívánatosnak ítélt 10–15%-ot kitevő vadföldünk térbelileg minél egyenletesebben legyen megtalálható. A vadföldön alkalmazható növényválaszték megválasztásánál utalunk az 5.6.9. fejezetben elmondottakra.

Ha az előzetes elképzelések alapján kialakult a vadászat és vadgazdálkodás térbeli rendje, azután tervezhető a faállomány, az erdő létesítése. Az erdő állományszerkezetét a termőhelyi adottságoknak megfelelő főfafaj(ok) helyes megválasztásával kell megalapozni. A főállomány már meghatározza a szintezettségre vonatkozó lehetőségeket, de mindig szem előtt kell tartanunk a cserje és lágyszárú szint gazdagságához fűzött érdekeinket. Az erdő tervezésénél és megvalósításánál az egyéb fás vegetációknál már említettek szerint, az erdőgazdálkodási gyakorlatban megkívánt módon kell eljárni. A fa- és cserjefajok megválasztását illetően utalunk az 5.8. fejezetben elmondottakra. Hangsúlyozni kell a többszintű erdőszerkezetre, a gazdag cserjeborításra és a minél változatosabb lágyszárú szintre vonatkozó igényt. Az erdő kezelésével a későbbiekben még külön foglalkozunk, hiszen az egyértelműen vadászati, sőt esetünkben fácánvadászati céllal létesített vadászerdő kívánalmai sajátos beavatkozásokat is igényelnek. Ismételten ki kell emelni az állományszegélyek kialakítását. A jól kiképzett szegély funkciója abban nyilvánul meg elsősorban, hogy

 • szerkezetéből adódóan szélvédelmet és egyfajta izoláltságot, ezen keresztül pedig nyugalmat biztosít (73. ábra),
 • tüskés és tövises fajok alkalmazásával mintegy lezárja az erdőt és megakadályozza az illetéktelen behatolást,
 • az esztétikai értékén túl jelentős húsos termésük a fácán és egyéb állatfajok számára táplálékul szolgál,
 • ökoton jellegéből adódóan gazdag táplálékforrást is kínál.

73. ábra – Fácános vadászerdő állományszegélyének kialakítása

kepek/73.abra.png

A lőállásokat is tartalmazó nyiladékokon a szegélykialakításhoz magától értetődően hozzá tartoznak a röptető sávok, amelyek eredményesebbé tudják tenni a vadászati hasznosítást, egyúttal igazodó vonalként szolgálnak a hajtósor számára.

Végezetül szükséges megtervezni a fácános vadászerdő vadgazdálkodási berendezéseit. A berendezésekről részletesen szólunk az 5.10. fejezetben, így itt csak az elhelyezésükre vonatkozó különleges kívánalmakat említjük. Fácánetetőket nem csupán a kibocsátási helyeken kell elhelyezni, hanem azoktól távolabb is, rendszerint minden hajtás területének súlypontjában. A kiengedés helyétől szóróutak segítségével vezethetők el fokozatosan a madarak akkor, amikor már a szoktató – és az első időben még aktív védő funkciót is ellátó – kerítés megbontása megtörtént. Az magától értetődő, hogy az erdő teljes egészén itatókról is gondoskodni kell, különösen akkor, ha nincs természetes víz a területen. A ragadozó populációk szabályozására nélkülözhetetlenek a csapdák (ládacsapda, héjakosár stb.). A vadmegfigyelést és a hatékony dúvadgyérítését szolgálják a magaslesek, amelyekből egy jól feltárt fácános vadászerdőben legalább minden nyiladékkereszteződésben találunk egyet, de nem hiányozhatnak a magaslesek a kibocsátóhelyek sarkairól sem.

Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Elohelyfejlesztes_az_aprovad-gazdban/ch05s08.html

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük